Media:
54
Create:
2020/10/15
Manager:
黃孟蘭
Manager:黃孟蘭
 1. 1.
  口譯特質與口譯理論
 2. 2.
  口譯的基本概念
 3. 3.
  口頭理解與信息分析(以敘述類談話為例)
 4. 4.
  口頭理解與信息分析(以論述類談話為例)
 5. 5.
  邏輯推理與記憶
 6. 6.
  法語「一詞多義」認知與學習
 7. 7.
  逐步口譯筆記
 8. 8.
  逐步口譯筆記兩個範例
 9. 9.
  敘述類談話與筆記
 10. 10.
  論述類談話與筆記
 11. 11.
  敘述類談話逐步口譯(法譯中)示範
 12. 12.
  論述類談話逐步口譯(法譯中)示範