• 00:00 1.
  index 1
 • 00:02 2.
  四、山水詩與山水文學
 • 05:35 3.
  (二)、產生原因:
 • 09:53 4.
  (三)、興起、發展與特色
 • 13:49 5.
  4. 代表作家:劉宋.謝靈運,永明詩人謝朓。5. 當時詩人多注意欣賞山水,賦、書信皆有大量山水作品,酈道元《水經注》亦含有甚多山水小品,山水文學一時成風。
 • 15:51 6.
  Slide 43
 • 15:54 7.
  Slide 44
 • 15:55 8.
  Slide 45
 • 15:56 9.
  五、詠物與宮體詩
 • 15:57 10.
  Slide 45
 • 16:01 11.
  五、詠物與宮體詩
 • 16:06 12.
  Slide 45
 • 16:32 13.
  五、詠物與宮體詩
 • 16:33 14.
  Slide 45
 • 16:33 15.
  Slide 44
 • 16:34 16.
  Slide 43
 • 16:35 17.
  Slide 44
 • 16:46 18.
  Slide 45
 • 16:47 19.
  五、詠物與宮體詩
 • 17:20 20.
  Slide 47
 • 18:48 21.
  (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
 • 23:06 22.
  4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
 • 23:07 23.
  (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
 • 24:49 24.
  4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
 • 27:42 25.
  (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
 • 32:18 26.
  (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
 • 32:19 27.
  (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
 • 32:30 28.
  index 2
 • 32:37 29.
  (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
 • 32:39 30.
  (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
 • 36:39 31.
  (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
 • 36:39 32.
  4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
 • 36:40 33.
  (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
 • 36:40 34.
  Slide 47
 • 37:02 35.
  (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
 • 37:03 36.
  4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
 • 37:03 37.
  (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
 • 37:04 38.
  (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
 • 41:25 39.
  3. 風格:「輕艷」 1). 輕:著重寫女性容貌和體態,內容缺乏 2). 艷:崇尚辭采、講究聲韻、追求新巧,用艷麗字句寫艷情的趣味
 • 42:30 40.
  4. 詩體不固定5. 受南方樂府民歌之影響。6. 流行時間:醞釀於宋、齊,全盛於梁、陳,隋、初唐亦流行。7. 宮體文學:旁及駢賦、駢文。
 • 44:57 41.
  8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
 • 53:24 42.
  8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
 • 53:26 43.
  梁.蕭衍〈白紵辭〉二首之一 朱絲玉柱羅象筵,飛琯(管)促節舞少年。 短歌流目未肯前,含笑一轉私自憐。陳.陳叔寶〈玉樹後庭花〉 麗宇芳林對高閣,新妝艷質本傾城。 映戶凝嬌乍不進,出帷含態笑相還。 妖姬臉似花含露,玉樹流光照後庭。
 • 53:30 44.
  8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
 • 53:48 45.
  梁.蕭衍〈白紵辭〉二首之一 朱絲玉柱羅象筵,飛琯(管)促節舞少年。 短歌流目未肯前,含笑一轉私自憐。陳.陳叔寶〈玉樹後庭花〉 麗宇芳林對高閣,新妝艷質本傾城。 映戶凝嬌乍不進,出帷含態笑相還。 妖姬臉似花含露,玉樹流光照後庭。
 • 56:10 46.
  六、吳歌與西曲1. 吳歌和西曲為東晉以來樂府民歌的主要部份,皆屬清商曲辭。2. 形式多以五言四句為主,內容全為男女戀情。形式影響南朝小詩之流行,內容影響梁代宮體詩之興起。
 • 57:59 47.
  (一)、吳歌1. 吳聲歌曲簡稱吳歌 以〈子夜歌〉、〈讀曲歌〉、〈華山畿〉現存作品最多。有民間作品,也有無名文人擬作。2. 流行地:長江下游江南之地,以建業為中心。3. 內容:江南農村兒女之情,柔弱嬌羞。4. 詩作舉例。(參課本)(二)、西曲1. 流行地:荊、郢、樊、鄧(湖北河南)一帶,為古時楚地,以江陵為中心。2. 內容:多漢水流域賈客商婦之離情,充滿水邊船上之思,較大方坦率。
 • 1:01:31 48.
  吳歌舉例1).子夜歌(按,前兩首為純粹民歌,後兩首為文人擬作,形式全屬五言四句。)宿昔不梳頭,絲髮被兩肩。婉伸郎膝上,何處不可憐!(〈子夜歌〉)憐歡好情懷,移居作鄉里。桐樹生門前,出入見梧子。(〈子夜歌〉)恃愛如欲進,含羞出不前。口朱發豔歌,玉指弄嬌弦。(〈子夜歌〉)春林花多媚,春鳥意多哀。春風復多情,吹我羅裳開。(〈子夜春歌〉)
 • 1:06:17 49.
  2).讀曲歌(現存有67首為五言四句,22首分屬五種形式)思歡久,不愛獨枝蓮,只惜同心藕。憶歡不能食,徘徊三路間,因風覓消息。打殺長鳴雞,彈去烏臼鳥。願得連冥不復曙,一年都一曉。
 • 1:09:55 50.
  3).華山畿(原曲5句,其餘首均各3句,僅一首五言四句)華山畿,君既為儂死,獨活為誰施?歡若見憐時,棺木為儂開。夜相思,投壼不停箭,憶歡作嬌時。不能久長離,中夜憶歡時,抱被空中啼。
 • 1:13:41 51.
  index 3
 • 1:15:46 52.
  參、文學理論1. 魏、晉以來,文學漸漸獨立,文學地位提高,文學批評之著作亦產生。2. 重要的篇章,如曹丕〈典論.論文〉、曹植〈與楊德祖書〉、陸機〈文賦〉等之外,劉勰《文心雕龍》,鍾嶸《詩品》尤為有系統的文學批評作品。堪稱空前絕後。3. 其後的文學批評作品多以詩話之類的形式出現,缺少系統與條理。
 • 1:18:53 53.
  一、劉勰及《文心雕龍》 (一)、生平 (二)、內容1. 五十篇,長達三萬七千多字,以駢文寫成。2. 體大思精,有系統,內容可分:
 • 1:20:39 54.
  1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
 • 1:25:06 55.
  3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
 • 1:25:16 56.
  1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
 • 1:25:20 57.
  3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
 • 1:25:26 58.
  1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
 • 1:25:28 59.
  3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
 • 1:26:49 60.
  二、鍾嶸及《詩品》 (一)、生平 (二)、內容1. 本名〈詩評〉,似在北宋之後改名為〈詩品〉。2. 以五言詩為品評對象。3. 是第一本針對純文學作家與作品批評的專書。
 • 1:28:24 61.
  4. 以「探討源流」和「評定價值」為二大要務。 1). 「探討源流」:每一詩人皆探溯其淵源或師承,大體分為「國風」、「小雅」、「楚體」三派,展現其於五言詩發展演變之史觀。 2). 「評定價值」:分詩人為上、中、下三品,上品共11人,中品共39人,下品共73人。受個人愛好和時代風尚影響,品評不易,且易受後人批評。
 • 1:29:47 62.
  5. 最成功處在於對各家詩歌風格特色的論析,往往極為中肯。6. 反對聲律論,認為只要自然節奏,和諧悅耳即可,反對人為的聲病限制。7. 反對詩歌用典,以自然直尋為佳。
 • 1:31:21 63.
  三、蕭統與《昭明文選》(一)、生平 (二)、內容1. 現存第一本中國文學總集。2. 昭明太子及其身邊文人如劉孝綽等編選的詩文總集。3. 收入辭賦、詩歌、雜文等作品,分為三十八、九類,共一百三十位作家作品。4. 時代:上自先秦,下至梁代普通元年。
 • 1:34:50 64.
  5. 文學觀點: 1).主張文學是發展變化的,後代作品可以超越前代。但在選文上則不薄今古,尤其總體來說,是「詳近略遠」的。如騷類選屈、宋之作,及淮南小山之〈招隱士〉,後人擬作皆不收。令、教、表、啟、彈事等文體,只取魏晉六朝以後人的文章。 2).注意到文學和經、子、議論、史等非文學的區別。 3).崇尚典雅、辭藻,排斥靡艷,較質樸而少辭藻的文章亦未入選,故後人視為名篇的王羲之〈蘭亭集序〉等,亦不入選。
 • 1:40:10 65.
  ** after 第十一講 南朝文學.ppt
 • 1:41:04 66.
  第十二講 南朝詩人
 • 1:41:05 67.
  ※元嘉體與永明體比較
 • 1:47:15 68.
  壹、元嘉體
 • 1:47:15 69.
  一、顏延之
 • 1:47:19 70.
  壹、元嘉體
 • 1:47:30 71.
  一、顏延之
 • 1:51:15 72.
  5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
 • 1:51:16 73.
  一、顏延之
 • 1:51:18 74.
  5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
 • 1:51:19 75.
  〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
 • 1:51:20 76.
  〈阮步兵〉 阮公雖淪跡,識密鑒亦洞。 沈醉似埋照,寓辭類託諷。 長嘯若懷人,越禮自驚眾。 物故不可論,途窮能無慟? 〈嵇中散〉 中散不偶世,本自餐霞人。 形解驗默仙,吐論知凝神。 立俗迕流議,尋山洽隱淪。 鸞翮有時鎩,龍性誰能馴?
 • 1:56:49 77.
  〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
 • 1:56:49 78.
  5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
 • 1:56:50 79.
  一、顏延之
 • 1:57:34 80.
  5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
 • 2:00:03 81.
  一、顏延之
 • 2:00:07 82.
  5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
 • 2:01:26 83.
  〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
 • 2:01:28 84.
  〈阮步兵〉 阮公雖淪跡,識密鑒亦洞。 沈醉似埋照,寓辭類託諷。 長嘯若懷人,越禮自驚眾。 物故不可論,途窮能無慟? 〈嵇中散〉 中散不偶世,本自餐霞人。 形解驗默仙,吐論知凝神。 立俗迕流議,尋山洽隱淪。 鸞翮有時鎩,龍性誰能馴?
 • 2:01:28 85.
  二、謝靈運
 • Index
 • Notes
 • Comment
 • Fullscreen
文學史1130422
Duration: 2:01:41, Browse: 168, Last Updated: 2024-04-22
  • 00:00 1.
   index 1
  • 00:02 2.
   四、山水詩與山水文學
  • 05:35 3.
   (二)、產生原因:
  • 09:53 4.
   (三)、興起、發展與特色
  • 13:49 5.
   4. 代表作家:劉宋.謝靈運,永明詩人謝朓。5. 當時詩人多注意欣賞山水,賦、書信皆有大量山水作品,酈道元《水經注》亦含有甚多山水小品,山水文學一時成風。
  • 15:51 6.
   Slide 43
  • 15:54 7.
   Slide 44
  • 15:55 8.
   Slide 45
  • 15:56 9.
   五、詠物與宮體詩
  • 15:57 10.
   Slide 45
  • 16:01 11.
   五、詠物與宮體詩
  • 16:06 12.
   Slide 45
  • 16:32 13.
   五、詠物與宮體詩
  • 16:33 14.
   Slide 45
  • 16:33 15.
   Slide 44
  • 16:34 16.
   Slide 43
  • 16:35 17.
   Slide 44
  • 16:46 18.
   Slide 45
  • 16:47 19.
   五、詠物與宮體詩
  • 17:20 20.
   Slide 47
  • 18:48 21.
   (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
  • 23:06 22.
   4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
  • 23:07 23.
   (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
  • 24:49 24.
   4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
  • 27:42 25.
   (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
  • 32:18 26.
   (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
  • 32:19 27.
   (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
  • 32:30 28.
   index 2
  • 32:37 29.
   (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
  • 32:39 30.
   (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
  • 36:39 31.
   (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
  • 36:39 32.
   4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
  • 36:40 33.
   (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
  • 36:40 34.
   Slide 47
  • 37:02 35.
   (一)、齊梁文學的總體狀況1. 齊梁文壇狀況: 1). 此時已有文學獨立觀念,認為文學和政治教化無關。 2). 文風熾烈,文學集團蓬勃。 3). 追求唯美,重視藻麗和聲韻之美,詩歌體裁多樣,篇幅漸短 4). 題材上以詠物和宮體為主2. 山水詩的轉變期:此時期山水詩傾向於純粹描繪景物,與宋齊山水詩多興情悟理有別,景物以園林宴遊為主。3. 詠物詩和宮體詩為主要題材。
  • 37:03 36.
   4. 後人認為齊梁詩1). 隋.李諤〈上隋文帝革文華書〉:「連篇累牘,不出月露之形,積案盈箱,唯是風雲之狀。」2). 白居易〈與元九書〉:「至於梁、陳間,率不過嘲風雪,弄花草而己。」3). 明.胡應麟《詩藪》:「詩至於齊,性情既隱,聲色大開。」
  • 37:03 37.
   (二)、詠物詩1. 定義:吟詠描繪個別具體物件之詩,包括自然景物(風雲雨露、日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸)和人造物件。2. 齊梁詠物詩一方面是山水詩的延伸,另一方面也是在梁陳時期遊宴賦詩的活動中更加促成的詩題。3. 特點: 1).窮形盡相 2).類型有二: a. 單純寫物,缺少寄託    b. 詠物寄意,抒詠情懷4. 和前代詠物作品相較,顯得格局小,氣質柔弱。
  • 37:04 38.
   (三)、宮體詩1. 名稱:梁簡文帝居東宮時,與其詞臣徐摛等所提倡而興起的詩風。2. 內容:以女子為題材的「艷情詩」,主要是描寫女子容貌、體態、情思,旁及宮閨環境,人與物都屬於男性所有。故宮體實為宋、齊詠物詩之一類或延伸。※漢魏以來女性題材的詩歌,重點在男女之間的情思,或表達感慨,但宮體詩對女子的情思寫得少,而重在寫女子容態,尤其是把女性作為觀賞愛悅和描繪的對象。
  • 41:25 39.
   3. 風格:「輕艷」 1). 輕:著重寫女性容貌和體態,內容缺乏 2). 艷:崇尚辭采、講究聲韻、追求新巧,用艷麗字句寫艷情的趣味
  • 42:30 40.
   4. 詩體不固定5. 受南方樂府民歌之影響。6. 流行時間:醞釀於宋、齊,全盛於梁、陳,隋、初唐亦流行。7. 宮體文學:旁及駢賦、駢文。
  • 44:57 41.
   8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
  • 53:24 42.
   8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
  • 53:26 43.
   梁.蕭衍〈白紵辭〉二首之一 朱絲玉柱羅象筵,飛琯(管)促節舞少年。 短歌流目未肯前,含笑一轉私自憐。陳.陳叔寶〈玉樹後庭花〉 麗宇芳林對高閣,新妝艷質本傾城。 映戶凝嬌乍不進,出帷含態笑相還。 妖姬臉似花含露,玉樹流光照後庭。
  • 53:30 44.
   8. 蕭綱〈詠內人晝眠〉 北窗聊就枕,南簷日未斜。 攀鉤落綺障,插捩舉琵琶。 夢笑開嬌靨,眠鬟壓落花。 簟文生玉腕,香汗浸紅紗。 夫婿恒相伴,莫誤是倡家。
  • 53:48 45.
   梁.蕭衍〈白紵辭〉二首之一 朱絲玉柱羅象筵,飛琯(管)促節舞少年。 短歌流目未肯前,含笑一轉私自憐。陳.陳叔寶〈玉樹後庭花〉 麗宇芳林對高閣,新妝艷質本傾城。 映戶凝嬌乍不進,出帷含態笑相還。 妖姬臉似花含露,玉樹流光照後庭。
  • 56:10 46.
   六、吳歌與西曲1. 吳歌和西曲為東晉以來樂府民歌的主要部份,皆屬清商曲辭。2. 形式多以五言四句為主,內容全為男女戀情。形式影響南朝小詩之流行,內容影響梁代宮體詩之興起。
  • 57:59 47.
   (一)、吳歌1. 吳聲歌曲簡稱吳歌 以〈子夜歌〉、〈讀曲歌〉、〈華山畿〉現存作品最多。有民間作品,也有無名文人擬作。2. 流行地:長江下游江南之地,以建業為中心。3. 內容:江南農村兒女之情,柔弱嬌羞。4. 詩作舉例。(參課本)(二)、西曲1. 流行地:荊、郢、樊、鄧(湖北河南)一帶,為古時楚地,以江陵為中心。2. 內容:多漢水流域賈客商婦之離情,充滿水邊船上之思,較大方坦率。
  • 1:01:31 48.
   吳歌舉例1).子夜歌(按,前兩首為純粹民歌,後兩首為文人擬作,形式全屬五言四句。)宿昔不梳頭,絲髮被兩肩。婉伸郎膝上,何處不可憐!(〈子夜歌〉)憐歡好情懷,移居作鄉里。桐樹生門前,出入見梧子。(〈子夜歌〉)恃愛如欲進,含羞出不前。口朱發豔歌,玉指弄嬌弦。(〈子夜歌〉)春林花多媚,春鳥意多哀。春風復多情,吹我羅裳開。(〈子夜春歌〉)
  • 1:06:17 49.
   2).讀曲歌(現存有67首為五言四句,22首分屬五種形式)思歡久,不愛獨枝蓮,只惜同心藕。憶歡不能食,徘徊三路間,因風覓消息。打殺長鳴雞,彈去烏臼鳥。願得連冥不復曙,一年都一曉。
  • 1:09:55 50.
   3).華山畿(原曲5句,其餘首均各3句,僅一首五言四句)華山畿,君既為儂死,獨活為誰施?歡若見憐時,棺木為儂開。夜相思,投壼不停箭,憶歡作嬌時。不能久長離,中夜憶歡時,抱被空中啼。
  • 1:13:41 51.
   index 3
  • 1:15:46 52.
   參、文學理論1. 魏、晉以來,文學漸漸獨立,文學地位提高,文學批評之著作亦產生。2. 重要的篇章,如曹丕〈典論.論文〉、曹植〈與楊德祖書〉、陸機〈文賦〉等之外,劉勰《文心雕龍》,鍾嶸《詩品》尤為有系統的文學批評作品。堪稱空前絕後。3. 其後的文學批評作品多以詩話之類的形式出現,缺少系統與條理。
  • 1:18:53 53.
   一、劉勰及《文心雕龍》 (一)、生平 (二)、內容1. 五十篇,長達三萬七千多字,以駢文寫成。2. 體大思精,有系統,內容可分:
  • 1:20:39 54.
   1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
  • 1:25:06 55.
   3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
  • 1:25:16 56.
   1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
  • 1:25:20 57.
   3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
  • 1:25:26 58.
   1). 文學總論:從〈原道〉到〈辨騷〉的開頭五篇,統領全書,屬總論。2). 文體論;分文章為有韻之文和無韻之筆兩大類,從〈明詩〉以下到〈書記〉共二十章,分別探討各種文體的定義、源流、特色。3). 創作論:〈神思〉到總術等十九章,針對文學創作過程中,從構思到方法、技巧的討論。4). 鑑賞論:〈時序〉到〈程器〉等五章。5). 〈序志〉:全書總序,交待撰著的宗旨和結構安排。
  • 1:25:28 59.
   3. 思想基礎:儒家,由前面文學總論部分以〈原道〉、〈徵聖〉、〈宗經〉可知。4. 屬於雜文學思想,故分體論包括許多應用文,如諸子、論、說、詔、奏等。5. 〈時序篇〉可視為一篇粗具規模的文學史。6. 接受聲律論,對元嘉以來詩文的用典表示贊同。
  • 1:26:49 60.
   二、鍾嶸及《詩品》 (一)、生平 (二)、內容1. 本名〈詩評〉,似在北宋之後改名為〈詩品〉。2. 以五言詩為品評對象。3. 是第一本針對純文學作家與作品批評的專書。
  • 1:28:24 61.
   4. 以「探討源流」和「評定價值」為二大要務。 1). 「探討源流」:每一詩人皆探溯其淵源或師承,大體分為「國風」、「小雅」、「楚體」三派,展現其於五言詩發展演變之史觀。 2). 「評定價值」:分詩人為上、中、下三品,上品共11人,中品共39人,下品共73人。受個人愛好和時代風尚影響,品評不易,且易受後人批評。
  • 1:29:47 62.
   5. 最成功處在於對各家詩歌風格特色的論析,往往極為中肯。6. 反對聲律論,認為只要自然節奏,和諧悅耳即可,反對人為的聲病限制。7. 反對詩歌用典,以自然直尋為佳。
  • 1:31:21 63.
   三、蕭統與《昭明文選》(一)、生平 (二)、內容1. 現存第一本中國文學總集。2. 昭明太子及其身邊文人如劉孝綽等編選的詩文總集。3. 收入辭賦、詩歌、雜文等作品,分為三十八、九類,共一百三十位作家作品。4. 時代:上自先秦,下至梁代普通元年。
  • 1:34:50 64.
   5. 文學觀點: 1).主張文學是發展變化的,後代作品可以超越前代。但在選文上則不薄今古,尤其總體來說,是「詳近略遠」的。如騷類選屈、宋之作,及淮南小山之〈招隱士〉,後人擬作皆不收。令、教、表、啟、彈事等文體,只取魏晉六朝以後人的文章。 2).注意到文學和經、子、議論、史等非文學的區別。 3).崇尚典雅、辭藻,排斥靡艷,較質樸而少辭藻的文章亦未入選,故後人視為名篇的王羲之〈蘭亭集序〉等,亦不入選。
  • 1:40:10 65.
   ** after 第十一講 南朝文學.ppt
  • 1:41:04 66.
   第十二講 南朝詩人
  • 1:41:05 67.
   ※元嘉體與永明體比較
  • 1:47:15 68.
   壹、元嘉體
  • 1:47:15 69.
   一、顏延之
  • 1:47:19 70.
   壹、元嘉體
  • 1:47:30 71.
   一、顏延之
  • 1:51:15 72.
   5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
  • 1:51:16 73.
   一、顏延之
  • 1:51:18 74.
   5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
  • 1:51:19 75.
   〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
  • 1:51:20 76.
   〈阮步兵〉 阮公雖淪跡,識密鑒亦洞。 沈醉似埋照,寓辭類託諷。 長嘯若懷人,越禮自驚眾。 物故不可論,途窮能無慟? 〈嵇中散〉 中散不偶世,本自餐霞人。 形解驗默仙,吐論知凝神。 立俗迕流議,尋山洽隱淪。 鸞翮有時鎩,龍性誰能馴?
  • 1:56:49 77.
   〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
  • 1:56:49 78.
   5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
  • 1:56:50 79.
   一、顏延之
  • 1:57:34 80.
   5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
  • 2:00:03 81.
   一、顏延之
  • 2:00:07 82.
   5. 與謝靈運的比較: 1). 劉宋時,顏延之與謝靈運齊名,二人詩作比以厚密工綺為長。 2). 《詩品》提到,「湯惠休曰:『謝詩如芙蓉出水,顏如錯彩鏤金。』顏終身病之。」 3). 《南史.顏延之傳》:「延之嘗問鮑照己與靈運優劣。照曰:『謝五言如初發芙蓉,自然可愛;君詩鋪錦列繡,亦雕繢滿眼。』」 4). 《詩品》置謝靈運上品,顏延之居中品。 5). 沈約以為謝靈運「興會標舉」,顏延之是「體裁明密」。 6). 顏詩只能做到體裁明密,但謝靈運卻能有極聳拔或極清新之詩句,創造生機與韻味,故謝詩優於顏詩。
  • 2:01:26 83.
   〈夏夜呈從兄散騎車長沙〉 炎天方埃鬱,暑晏闋塵紛。 獨靜闕偶坐,臨堂對星分。 側聽風薄木,遙睇月開雲。 夜蟬當夏急,陰蟲先秋聞。 歲候初過半,荃蕙豈久芬? 屏居惻物變,慕類抱情殷。 九逝非空思,七襄無成文。
  • 2:01:28 84.
   〈阮步兵〉 阮公雖淪跡,識密鑒亦洞。 沈醉似埋照,寓辭類託諷。 長嘯若懷人,越禮自驚眾。 物故不可論,途窮能無慟? 〈嵇中散〉 中散不偶世,本自餐霞人。 形解驗默仙,吐論知凝神。 立俗迕流議,尋山洽隱淪。 鸞翮有時鎩,龍性誰能馴?
  • 2:01:28 85.
   二、謝靈運
  Location
  Folder name
  陳恬儀
  Author
  陳恬儀
  Branch
  powercam.fju.edu.tw (root)
  Created
  2024-04-22 21:24:13
  Last Updated
  2024-04-22 22:37:49
  Duration
  2:01:41
  More